Well.hr - Baza pracoumilaczy - Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży książek elektronicznych (ebook) oraz audiobooków

Sprzedaż odbywa się pod adresem https://well.hr/pl/ebooki Administratorem jest  Well.hr

I. Definicje

 1. Administrator danych – Well.hr, ul. Polna 5, 43-516 Czechowice-Dziedzice, office@well.hr
 2. Ebook-– książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie MOBI, EPUB lub PDF.
 3. Audiobook - książka w wersji elektronicznej, zapisana jako plik dźwiękowy, w formacie MP3.
 4. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Well.hr drogą elektroniczną, w tym w szczególności udostępnianie Użytkownikowi możliwości składania Zamówień Towarów oraz nabywania znajdujących się w bieżącej sprzedaży Towarów.
 5. Użytkownik – (osoba fizyczna, prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca z Usług,
 6. Zamówienie Towaru – złożone przez Użytkownika za pośrednictwem https://well.hr/pl/ebooki oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. System Płatności – usługa przekazu płatności świadczona za pośrednictwem https://well.hr/pl/ebooki.
 8. Umowa Licencyjna – umowa na korzystanie przez Użytkownika z publikacji Well.hr, zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Well.hr, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Well.hr, a Użytkownikiem.
 10. Konsultacja – dodatkowa usługa, polegająca na konsultacji online Użytkownika z reprezentantem Well.hr z zakresu podanego przy Zamówieniu Towaru. W Zamówieniu Towaru jest określony czas trwania konsultacji.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu ebooków, audiobooków od Well.hr , w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie https://well.hr/ dla każdego użytkownika.
 3. Użytkownik składając zamówienie za pośrednictwem https://well.hr/pl/ebooki na zakup ebooka oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje regulamin bez zastrzeżeń.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

III. Zamówienie

 1. Użytkownik może zamówić oferowane produkty przez stronę internetową https://well.hr/pl/ebooki, w każdym momencie.
 2. Każda Publikacja Elektroniczna możliwa do pobrania z Witryny Internetowej https://well.hr/pl/ebooki opatrzona jest informacją o formacie, w jakim dostępny jest plik.
 3. Dokonać zakupu może każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
 4. Aby złożyć zamówienie Użytkownik musi:
  1. Zaakceptować regulamin.
  2. Podać imię, nazwisko, adres mailowy,
  3. Wybrać produkt,
  4. Wybrać sposób płatności,
  5. (opcjonalnie) zgłosić chęć otrzymania faktury VAT.
 1. Wszystkie ceny podane na https://well.hr/pl/ebooki są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 23%.
 2. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie.
 3. Istnieje opcja zakupu ebooka wraz z godzinną konsultacją online, podczas której będziesz mógł przeanalizować z nami swój konkretny przypadek i rozwiać swoje wątpliwości. Konsultacja wliczona jest w cenę ebooka.
 4. Well.hr może dołączyć również do ebooka darmowego audiobooka. Aktualne promocję będą na stronie https://well.hr/pl/ebooki.
 5. Informacje o Towarach podane na stronie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia Towaru stanowi oświadczenie woli zawarcia z Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Towaru, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Well.hr ma obowiązek dostarczenia zamówionego Towaru bez wad.
 9. Wysłanie ebooka/audiobooka następuje na adres email wskazany przez Użytkownika.
 10. Zamówienie może zostać anulowane przez Well.hr w przypadku niedokonania przez Użytkownika płatności całości ceny Zamówienia w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Anulowanie zamówienia oznacza, że Well.hr jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. W przypadku dokonania przez Użytkownika częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone przez niego środki są zwracane.
 12. Kupujący, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Well.hr, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych ebookach, lub innych towarach, usługach oferowanych przez Well.hr na podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia adres e-mail. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Well.hr.
 13. Well.hr wystawia faktury VAT na zakupione przez Użytkownika Towary po zaznaczeniu opcji “Chcę wystawienia faktury VAT” podczas realizacji zamówienia oraz wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Faktury wystawiane są elektronicznie. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.

IV. Warunki techniczne

 1. Przed zakupem ebooka/audiobooka na https://well.hr/pl/ebooki, Użytkownik powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Well.hr nie gwarantuje, że zakupiony format otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.
 2. Warunkiem korzystania z ebooków/audiobooków jest:
  1. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki.
  2. w przypadku, gdy pliki udostępniane są w formacie MP3 – posiadanie programu odtwarzającego MP3 oraz umiejętność korzystania z tych programów.
 3. Well.hr nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownik niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Well.hr do Użytkownika lub odwrotnie.

V. Prawo autorskie, licencje.

 1. Ebooki/Audiobooki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do ebooków/audiobooków przysługują Well.hr, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom tj. Well.hr.
 3. Kupno ebooka nie daje Użytkownikom żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do ebooka. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Użytkownik nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Użytkownik może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować.
 4. W szczególności Użytkownikowi nie wolno:
  1. Zwielokrotniać ebooka lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  2. Udostępniać ebooka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  3. Najmować i użyczać ebooka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  4. Ingerować w treść i zawartość ebooka.
  5. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na ebook.
 5. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w Well.hr niezgodnie z prawem, Well.hr może skierować roszczenia z tego tytułu względem Użytkownika.
 6. Kopia ebooka lub audiobooka przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone, chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

VI. Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 2. Well.hr umożliwia dokonywanie płatności w formie: przelewu bankowego (przedpłata), za pośrednictwem systemu Blue Media dostępne są poniższe formy płatności:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 3. W przypadku płatności przelewem zwykłym, Well.hr udostępnia Użytkownikowi rachunek bankowy należący do BlueMedia – Partnera przyjmującego płatności w imieniu Well.hr.
 4. Well.hr potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 5. Dostarczenie ebooków odbywa się drogą mailową.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Well.hr dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

VII. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

 1. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.
 2. Użytkownik przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.
 3. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.  
 4. Użytkownik mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup ebooka wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu wskazanego w Ustawie o prawach konsumenta. Tj. przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów sprzedaży ebooków, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje.

 1. Użytkownik może zgłosić reklamacje na adres office@well.hr z uwagi na to że:
  1. zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
  2. Użytkownik dokona zapłaty ze produkt, produkt nie zostanie dostarczony na podany adres email.\
 2. Well.hr ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 3. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będzie dokonywany w sposób ustalony z Użytkownikiem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Well.hr.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia musisz podać dane niezbędne do jego realizacji takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku wystawienia faktury jak i do celów rachunkowych postawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 4. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Well.hr ma obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 5. Szczegółowe informację dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie https://well.hr/.

 

 

 

 

 

 

Treść odstąpienia od umowy  (Informacje te należy podać i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data, miejscowość

Adresat. WELL HR , ul. Polna 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice, email: office@well.hr

Nadawca: Imię i nazwisko konsumenta

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. /proszę uzupełnić/
 2. /data zawarcia umowy/

 

 

 

 

 

 

 

 Spodobał Ci się artykuł? Podziel się!    Podziel się na Facebooku